آباژور خطی

نام محصولآباژور خطی
ستونسفال
ارتفاع Cm))62
آبکاریآنتیک