آباژور فیروزه ای

نام محصولآباژور فیروزه ای
ستونسرامیک
ارتفاع Cm))58
آبکاریآنتیک