آباژور گل سرخ

نام محصولآباژور گل سرخ
ستونسرامیک
ارتفاع Cm))53
آبکاریآنتیک